Obtenció electrònica del certificat de les retencions i els ingressos a compte de l'IRPF corresponent a rendiments, no professionals ni empresarials, obtinguts per perceptors que no mantenen relació laboral ni funcionarial amb la Generalitat.

model 346 obtenció electrònica del certificat de subvencions i indemnitzaciós abonades per l'AVFGA  a agricultors i ramaders

Obtenció electrònica del certificat d'operacions realitzades amb l'AVFGA corresponents al Model 347 (Declaració informativa. Declaració anual d'operacions amb terceres persones)