T'interessa

QUI GESTIONA

QUI GESTIONA

L'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en condició d'organisme pagador de fons FEAGA i FEADER, delega en òrgans directius de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural tot el procediment de gestió dels fons, incloent-hi l'autorització del pagament.

Per l'Acord del 13 de setembre 2011  es deleguen les funcions relatives a la gestió i control dels fons FEAGA i per l'Acord del 26 d'abril de 2012 es deleguen les corresponents als fons FEADER. La delegació de funcions es realitza en aquells òrgans directius que tenen competències en la gestió, de conformitat amb el DECRET 146/2023, de 5 de setembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Ramadería i Pesca, DECRET 147/2023, de 5 de setembre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Medi Ambien, Aigua, Infraestructures i Territori i DECRET 134/2023, de 10 d'agost, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justicia i Interior