COVID-19

COVID-19

REGLAMENT (UE) 2020/558 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 d'abril de 2020 pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) núm 1301/2013 i (UE) núm 1303/2013 pel que fa a mesures específiques per oferir una flexibilitat excepcional en l'ús dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus en resposta a el brot de COVID 19

REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2020/532 DE LA COMISSIÓ de 16 d'abril de 2020 que estableix excepcions, per a l'any 2020, als Reglaments d'Execució (UE) no 809/2014, (UE) no 180/2014, (UE ) no 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 i (UE) 2016/1240, pel que que fa a determinats controls administratius i sobre el terreny aplicables en el marc de la política agrícola comuna

REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2020/531 DE LA COMISSIÓ de 16 d'abril de 2020 pel qual s'estableixen excepcions, per l'any de 2020, al que disposa l'article 75, apartat 1, paràgraf tercer, de l'Reglament (UE) no 1306/2013 de Parlament Europeu i de Consell, pel que fa a el nivell de les bestretes dels pagaments directes i les mesures de desenvolupament rural relacionades amb la superfície i amb els animals, ja que disposa l'article 75, apartat 2, paràgraf primer, de dit Reglament, pel que fa als pagaments directes

Ordre APA / 377/2020, de 28 d'abril, per la qual es modifiquen, per a l'any 2020, diversos terminis establerts en els reials decrets 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 i 1078/2014, tots ells de 19 de desembre, dictats per l'aplicació a Espanya de la Política Agrícola Comuna.

REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2020/501 DE LA COMISSIÓ de 6 d'abril de 2020 pel qual s'estableixen excepcions al que disposa el Reglament d'Execució (UE) no 809/2014 pel que fa a la data límit de presentació de la sol·licitud única, les sol·licituds d'ajuda o les sol·licituds de pagament, a la data límit per a la notificació de les modificacions de la sol·licitud única o de la sol·licitud de pagament ia la data límit de presentació de les sol·licituds d'assignació de drets de pagament o d'increment de la valor dels drets de pagament en el marc de el règim de pagament bàsic per a l'any 2020.

Pla de contingència AVFGA COVID19

Reial Decret 508/2020, de 5 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les subvencions estatals destinades a l'exercici 2020 a les explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialització de bens i cabrits, durant els mesos de març i abril, com a conseqüència de les limitacions imposades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i els seus pròrrogues

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, mitjançant la qual s'estableix l'import i els criteris de concessió de les ajudes previstes en el Reial decret 508/2020, de 5 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les subvencions estatals destinades en l'exercici 2020 a les explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialització de corders i cabrits, durant els mesos de març i abril, com a conseqüència de les limitacions imposades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid19, i les seues pròrrogues.