T'interessa

Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

El Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 és l'instrument de planificació de les actuacions de la Generalitat Valenciana en matèria de política de desenvolupament rural.

L'objectiu final que es pretén aconseguir amb l'execució del Programa és la millora de la qualitat de vida dels habitants del medi rural valencià en el marc d'un model social i mediambiental sostenible.

Els objectius intermedis per a aconseguir este objectiu final són els següents:

  • Foment de la competitivitat de les exportacions agràries.

  • Suport al sector forestal i ple aprofitament del seu potencial des d'una perspectiva multifuncional (econòmica, social i mediambiental).

  • Protecció dels recursos naturals i control de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

  • Diversificació de l'activitat econòmica de les zones rurals i suport a la iniciativa Leader.

 

El Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), l'Administració General de l'Estat i la Generalitat Valenciana.

El Programa ha sigut elaborat sota la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en qualitat d'Autoritat de Gestió del Programa, i va ser aprovat per Decisió d'execució de la Comissió Europea de 28 de juliol de 2015.

Posteriorment, el Programa s'ha modificat mitjançant d'aprovació de les Decisions d'Execució de la Comissió de dates de 30 de gener 2017, 4 d'agost de 2017, 5 de desembre 2018, 16 de desembre de 2019, 24 d'agost 2020,  8 de desembre 2020, 1 de desembre 2021 i 16 de febrer de 2023, per les quals s'aprueven les modificacions del PDR de la CV per a la concessió d'ajudes del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

La darrera modificació del Programa (d'1 de desembre de 2021) amplia el període de programació inicial en dos anys, fins a 31 de desembre de 2022, d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2020/2220 del Parlament Europeu i del Consell. Així mateix, incrementa la despesa pública programada amb nous fons procedents del FEADER, per el període de transició 2021-2022, i de l'Instrument de Recuperació la Unió Europea (fons EURI)