Informació General

T'interessa

AYUDES INVERSIONS EXPLOTACIONS

ORDRE


Ordre 29/2016, de 31 d'octubre, de la Conselleria de'Agricultura, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del PDR CV 2014-2020

CONVOCATORIES

RESOLUCIÓ de 7 de febrer 2017, del director de l'AVFGA, per la qual es convoquen ajudes per a l'exercici 2017 a les inversions en explotacions agràries en el marc del PDR CV 2014-2020

RESOLUCIÖ, de 3 d'abril de 2017, del Director de l'AVFGA, per la qual s'amplia el termini de presentació sol.licituds d'ajudes i s'incrementa el pressupost assignat a la convocatòria

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2018, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'estableix la tipificació dels incompliments de compromisos i obli- gacions exigits als beneficiaris de l'ajuda a les inversions en explotacions agràries mitjançant plans de millora a l'empara de l'Ordre 29/2016 i les reduccions i penalitza - cions corresponents a aplicar sobre l'import de l'ajuda

ORDRE 7/2019, de 28 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l'Ordre 29/2016, de 31 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a les inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l'exercici 2020 i de presentació de sol·licituds de pagament i de modificació de plans de millora per a l'anualitat 2020.

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2023, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a inversions en explotacions agràries en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, finançades per l’Instrument Europeu de Recuperació