Publicador de continguts

Ves enrere RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2024, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a plans de reconversió i rees tructuració col·lectius, en el marc del Programa de desen volupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2024, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a plans de reconversió i reestructuració col·lectius, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.