T'interessa

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA (PAC)

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA (PAC)

Li corresponen les funcions en matèria de foment i garantia agrària;  la política agrària comuna.

En e'ambit de les ajudes FEAGA, és la competent per a gestionar les convocatòries següents

Subdirecció General de Política Agrària Comuna

 • Primes ramaderes
 • Superfícies Sol·licitud Única (ajudes desacoblades, acoblades i pagament verd)
 • Condicionalitat

Subdirecció General d'Indústries Agroalimentàries i de Transferència Tecnològica

 • Fons operatius
 • Inversió als cellers per a la vinya
 • I+D per a la innovació en la vinya
 • Veto Rus

 

En l'àmbit de les ajudes FEADER, és la competent per a gestionar les convocatòries següents:

Subdirecció General de Política Agrària Comuna

 • Agroambient i clima (compromisos agroambientals i climàtics)
 • Agricultura ecològica
 • Pagaments a zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques
 • Primera forestació de terres agrícoles (compromisos de períodes anteriors)

Subdirecció General d'Indústries Agroalimentáries i de Transferència Tenològica

 • Ajudes a la millora en la transformació, comercialització o desenvolupament de productes agrícoles
 • Prestacions grupal de formació i adquisició de competències
 • Ayudes per la cooperació dins del Marco PDR CV