Visualització de contingut web

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA AGRÀRIA COMUNA (PAC)

Li corresponen les funcions en matèria de foment i garantia agrària;  la política agrària comuna.

 

Subdirecció General de Política Agrària Comuna i Competitivitat

 • Fons operatius
 • Primes ramaderes
 • Superfícies Sol·licitud Única (ajudes desacoblades, acoblades i pagament verd)
 • Inversió als cellers per a la vinya
 • I+D per a la innovació en la vinya
 • Condicionalitat
 • Veto Rus

 

En l'àmbit de les ajudes FEADER, és la competent per a gestionar les convocatòries següents:

Subdirecció General de Política Agrària Comuna i Competitivitat

 • Agroambient i clima (compromisos agroambientals i climàtics)
 • Agricultura ecològica
 • Pagaments a zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques
 • Primera forestació de terres agrícoles (compromisos de períodes anteriors)
 • Ajudes a la millora en la transformació, comercialització o desenvolupament de productes agrícoles.