Informació General

T'interessa

PUBLICACIÓ ORDEN AYUDAS A LES MILLORES TRANSFORMACIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES AGRICOLES

Ordre 13/2016, de 6 de juniy, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Camvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases de les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agricoles, finançades per FEADER, en el marc del PDR CV 2014/2020

ORDRE 9/2019, de 13 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases de les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

Resolució de 7 juliol de 2016, del director de l'Agencia Valenciana de foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen per a l'any 2016 les ajudes, finançades per FEADER, a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2017, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen per a l'any 2017 les ajudes, finançades per FEADER, a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles.


RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es publiquen les ajudes concedides en la convocatòria 2017 a l'empara de l'Ordre 13/2016, de 6 de juny, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases de les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, finançades per FEADER, en el marc del Pro- grama de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen les ajudes, finançades amb càrrec al Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles .

Resolució de la directora general de Política Agrària Comuna, per la qual es publica la relació de persones o entitats beneficiàries de les subvencions concedides a l'empara de l'Ordre 09/2019, de 13 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases de les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020, corresponent a la convocatòria 2019 establida mitjançant la Resolució de 2 de juliol de 2019.

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen les ajudes, finançades a càrrec del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles

Resolució de la directora general de Política Agrària Comuna, per la qual es publica la relació de persones o entitats beneficiàries de les subvencions concedides a l'empara de l'Ordre 09/2019, de 13 de maig, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases de les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020, corresponent a la convocatòria 2020 establida mitjançant Resolució de 20 de novembre de 2020.

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2021, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen les ajudes a la millora en la transformació, comercialització i/o desenvolupament de productes agrícoles, finançades a càrrec del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2022, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es fixa l’import global màxim de la convocatòria d’ajudes per a l’operació «Ajudes a la millora en la transformació, comercialització i desenvolupament dels productes agrícoles» del PDR-CV 2014-2020, establides en la Resolució de 15 de desembre de 2021, del director de l’AVFGA

Resolució de la Directora General de la PAC  beneficiaris ajudes